Veilig vuurwerk afsteken!

  • VuurwerkCheck - Behoud de vuurwerk traditie!
  • VuurwerkCheck - Draag altijd een vuurwerkbril!

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Vuurwerkcheck verwerkt van haar [leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden].

Indien je lid wordt van Stichting Vuurwerkcheck, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan Vuurwerkcheck verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Vuurwerkcheck, de IJslander 66, 8252 HE  DRONTEN - Telf. 0321-312025 - KvK nummer 63739267. De functionaris leden / donateurbeheer is bereikbaar via info@vuurwerkcheck.nl / 0321-312025)

2. Welke gegevens verwerkt Vuurwerkcheck en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) Telefonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv Social media accounts

2.2 Vuurwerkcheckverwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Vuurwerkcheck
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk 4 jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Vuurwerkchecken je te informeren over de ontwikkelingen van Vuurwerkcheck

E-mail berichtgeving (opt-out):
Vuurwerkcheckgebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Vuurwerkcheck. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Vuurwerkcheckverwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal 4 jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Vuurwerkcheck passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2  Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Vuurwerkcheck gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1  Via de ledenadministratie van Vuurwerkcheck kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Vuurwerkcheckzal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2  Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3  Indien je klachten hebt over de wijze waarop Vuurwerkcheck je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4  Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie info@vuurwerkheck.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

VuurwerkCheck op social media!

VuurwerkCheck verkooppunt

Vuurwerk steek je veilig af!

Lees de gebruiksaanwijzing Gebruik geen alcohol of drugs voor of tijdens het afsteken Draag altijd een vuurwerkbril Draag niet brandbare kleding zonder capuchon Houd rekening met de omgeving Gebruik altijd een aansteeklont of aansteekfakkel Steek vuurwerk met gestrekte arm aan Gebruik voor vuurpijlen altijd een lanceerplatformGa nooit met je hoofd of lichaam boven het vuurwerk hangen Gooi geen vuurwerk naar mens of dier Houd voldoende afstand bij het kijken naar vuurwerk Ruim je vuurwerkafval op

 

Gratis vuurwerkbril

Mede mogelijk gemaakt door:
Veiligheid.nl Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland
VuurwerkCheck
VuurwerkCheck