VuurwerkCheck reglement

VuurwerkCheck richt zijn spreekwoordelijke pijlen in campagnes op o.a. het veilig omgaan met consumentenvuurwerk, het dragen van een vuurwerkbril voor afstekers en toeschouwers, communicatie op basis van feiten, en het verschil tussen overlast en letsel door illegaal en legaal vuurwerk. En niet in het minst het verzet tegen gemeentelijke initiatieven ten aanzien van lokale afsteekverboden alsmede verzet tegen landelijke initiatieven om te komen tot een verbod op afsteken, bezit en verkopen van siervuurwerk.

De overheid hecht zeer veel waarde aan zelfregulering binnen de vuurwerkbranche en verwacht hiervoor  diverse initiatieven. Met VuurwerkCheck wordt een kwaliteitskeurmerk voor verkooppunten in de markt gezet. De oprichting en activiteiten van VuurwerkCheck worden door de minister als een zeer positieve ontwikkeling gezien.

Om het kwaliteit keurmerk te bereiken  geeft het lidmaatschap van Stichting VuurwerkCheck toegang tot een E-learningmodule. Deze E-learningmodule omvat lesmateriaal over vuurwerk, regelgeving en gebruik. Door deelname kunnen alle medewerkers een certificaat halen. Ieder verkooppunt dient minimaal 1 gecertificeerde medewerker te hebben om de VuurwerkCheck erkenning te mogen voeren. Dit is ook als eis opgenomen in het regelement voor het keurmerk zoals vastgelegd bij het Benelux merkenbureau. Indien u de erkenning hebt behaald krijgt u daarvoor de deursticker met jaartal, als erkend verkooppunt en herkenbaar voor de consument.

 

Artikel 1.   Begrippen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. Bestuur: Het bestuur van Stichting VuurwerkCheck, statutair gevestigd te Emmen;
 2. VuurwerkCheck: De stichting VuurwerkCheck, statutair gevestigd te Emmen;
 3. Verkooppunt/gebruikers: Het verkooppunt waar consumentenvuurwerk wordt verkocht of uitgeleverd en zich schriftelijk hebben aangemeld als lid van de Stichting;
 4. E-Learning: Het E-learningprogramma met bijbehorende online examen dat jaarlijks wordt geactualiseerd en aangeboden;
 5. Register: Het register van erkende VuurwerkCheck verkooppunten van de Stichting VuurwerkCheck.

 

Artikel 2

2.1          Het bestuur van de Stichting VuurwerkCheck (hierna te noemen: VuurwerkCheck of Stichting) is bevoegd het recht tot gebruik in Nederland van het collectieve merk VuurwerkCheck en logo voor het voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen voor vuurwerkverkooppunten, met inachtneming van de bepalingen van dit reglement, toe te kennen aan ondernemingen, waar legaal Nederlands Consumentenvuurwerk wordt verkocht.

2.2          De verkooppunten, die bevoegd zijn (verklaard) tot het gebruik van het collectieve merk VuurwerkCheck en logo zijn gerechtigd dit collectieven merk aan te brengen ter zake van de diensten, ter onderscheiding waarvan het collectieve merk dient, in reclame-uitingen, prijslijsten, folders, rekeningen en/of briefpapier.

2.3          De gebruikers zijn verplicht voor het recht tot gebruik van het collectieve merk aan de stichting een jaarlijkse vergoeding te voldoen, waarvan de hoogte door het bestuur van de Stichting wordt vastgesteld.

2.4          De gebruikers zijn niet bevoegd het recht tot gebruik van het collectieve merk aan een derde over te dragen of aan een derde een licentie hierop te verlenen.

 

Artikel 3

3.1          Het gebruik van het collectieve merk VuurwerkCheck en logo dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de Stichting. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.2          Het in artikel 2 verkooppunt is slechts bevoegd tot het gebruik van het collectieve merk VuurwerkCheck en logo voor de in artikel 2 vermelde diensten, indien hij/zij daartoe schriftelijk door de Stichting VuurwerkCheck  is toegelaten en opgenomen in het register.

3.3          De vereisten voor toelating zijn:

 1. de aanvrager of minimaal 1 van haar verkoopmedewerkers dient succesvol te hebben deelgenomen aan het jaarlijkse E-learningprogramma van Stichting VuurwerkCheck.
 2. de aanvrager aanvaardt schriftelijk de toepasselijkheid van alle door de Stichting vastgestelde doelstellingen, regelementen, voorschriften en besluiten en houdt zich daaraan. De aanvrager is in het bezit van een geldige opslag/verkoopvergunning (verkoopvergunning indien vereist in de gemeente waarin het verkooppunt gevestigd is).
 3. alle voorwaarden zijn eveneens onverminderd van kracht op alle aangemelde leden.

 

Artikel 4

4.1          Indien de Stichting vaststelt of vermoedt dat een bepaling van dit reglement is of wordt overtreden, dat een gebruiker niet langer voldoet aan de vereisten voor toelating kan de Stichting de gebruiker schorsen.

 

Artikel 5

5.1          Elke gebruiker van het collectieve merk VuurwerkCheck en logo is verplicht iedere inbreuk op en onbevoegd gebruik van het collectieve merk en logo, dat hem/haar ter kennis komt, mede te delen aan het bestuur van de Stichting.

5.2          Elke gebruiker van het collectieven merk VuurwerkCheck en logo is bevoegd tezamen met de Stichting een vordering in te stellen tegen ieder, die zonder daartoe gerechtigd te zijn, gebruik maakt van het collectieve merk en logo of een overeenstemmend teken, dan wel in een zodanig geding tussen de Stichting en de inbreukmaker, zich te voegen of tussen te komen.

5.3          Indien de gebruikers van het collectieve merk geen gebruik maken van hun in lid 2 omschreven bevoegdheid, is de Stichting die alleen tegen de inbreukmaker optreedt, verplicht het bijzonder belang van de gebruikers te laten gelden en in haar eis tot schadevergoeding de bijzondere schade, die één of meer van hebben geleden, op te nemen.

 

 Artikel 6             

6.1          Tot wijziging van het regelement kan worden besloten in een vergadering van het bestuur van VuurwerkCheck met inachtneming van de vereiste gesteld in de statuten van de Stichting voor het nemen van rechtsgeldige besluiten.

 

Artikel 7

7.1          Het recht op het gebruik van het collectieve merk VuurwerkCheck en logo eindigt, onverminderd het bepaalde in de wet en/of dit reglement en/of andere op de gebruikers toepasselijke reglementen van de Stichting door:

 1. het – ook na sommatie – in gebreke blijven van een gebruiker om binnen 14 dagen de in artikel 2.3 vermelde vergoeding aan de Stichting te voldoen;
 2. de ontzegging door het bestuur van de Stichting VuurwerkCheck van de bevoegdheid tot gebruik
 3. verval van de registratie in het algemeen.

7.2          De gebruikers, wiens recht ingevolge het in het eerste lid bepaalde eindigt, heeft geen recht op vergoeding van schade, die hij lijdt doordat hij materiaal voorzien van het collectieve merk, niet meer mag gebruiken.

 

Artikel 8

8.1          De gebruikers van het collectieve merk zijn niet meer aan dit reglement gebonden, zodra het collectieve merk is vervallen, nietig verklaard of doorgehaald.

8.2          In afwijking van het bepaalde in het vorige lid blijven de gebruikers onderworpen aan de maatregelen en sancties als vermeld in artikel 4 ter zake van overtredingen, die hebben plaatsgevonden ten tijde dat het collectieve merk nog ingeschreven was.

 

Artikel 9

9.1          Dit reglement gaat in op 1 juli 2016

9.2          Dit reglement kan door het bestuur van de Stichting VuurwerkCheck worden gewijzigd.

9.3          Op dit document is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

9.4          In gevallen waarin dit reglement geen uitsluitsel biedt, beslist het bestuur van de Stichting VuurwerkCheck

Vastgesteld door het bestuur van de Stichting VuurwerkCheck op 1 juli 2016.